Platforma zakupowa

Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2018 roku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 16 marca 2018 r.

– Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 25 maja 2018 r.

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. – 28 sierpnia 2018 r.

– Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 22 listopada 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za II kwartał 2018 r. i IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).