Platforma zakupowa

Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2015 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 r. – 12 marca 2015 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 12 maja 2015 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r. – 27 sierpnia 2015 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 12 listopada 2015 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

  1. na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 r.;
  2. na podstawie §83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;
  3. na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.;
  4. na podstawie §83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).