Platforma zakupowa

Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2014 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 14 marca 2014 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 13 maja 2014 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. – 28 sierpnia 2014 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – 6 listopada 2014 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że: (i) na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r.; (ii) na podstawie §83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową; (iii) na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r.; (iv) na podstawie §83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).