Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 3 miesiące 2024 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 3 miesiące 2024 r.:

– Przychody z tytułu umów z klientami: 1 180,7 mln zł;
– EBITDA: 122,4 mln zł;
– EBIT: -96,8 mln zł;
– wynik netto: -118,1 mln zł;
– masa towarowa: 17,9 mln ton;
– praca przewozowa: 4 569 mln tkm.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze 3 miesiące 2024 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2024, który zostanie opublikowany w dniu 27 maja 2024 r.

Mając na uwadze wystąpienie okresowych trudności finansowych oraz ograniczenie zadań w Spółce, Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania w celu podniesienia efektywności biznesowej a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej.
Kolejne istotne ustalenia w wyżej wymienionym przedmiocie Spółka przekaże w trybie raportu bieżącego.