Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2020 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2020 r.:

– Przychody z tytułu umów z klientami: 4 075,6 mln zł;

– EBITDA: 580,2 mln zł;

– EBIT: -186,4 mln zł;

– wynik netto: -224,3 mln zł;

– masa towarowa: 93,6 mln ton.

Jednocześnie Spółka informuje, że uzyskała od kredytodawców zwolnienie z obowiązku spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA wg danych z jednostkowego sprawozdania finansowego na poziomie nieprzekraczającym 3,0. W przypadku umów z dwoma bankami finansującymi powyższe zwolnienie jest uwarunkowane wymogiem, aby poziom wskaźnika dług netto/EBITDA na bazie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO za 2020 rok nie przekroczył wartości 4,0. Szacowany poziom wskaźników finansowych na dzień 31 grudnia 2020 r. nie spowoduje naruszenia warunków zawartych przez Grupę umów kredytowych.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR