Platforma zakupowa

Stanowisko Zarządu odnośnie nieprawdziwych informacji dot. PKP CARGO S.A.

W związku z publikowanymi na forach internetowych informacjami o rzekomo planowanej przez PKP CARGO S.A. („Spółka”) „emisji nowych akcji”, „obniżce nominału”, oraz „upadłości”, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że:

1/ przez Spółkę nie są podejmowane żadne czynności związane z przygotowaniem emisji nowych akcji lub z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki;

2/ w stosunku do Spółki nie zachodzą przesłanki upadłości określone w art. 10 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Zarząd Spółki stwierdza, że publikowane na forach internetowych ww. informacje są nieprawdziwe i mogą wprowadzać Interesariuszy w błąd.

Spółka zapewnia, że w celu ochrony zaufania i dobrego imienia PKP CARGO S.A. będą podjęte prawem przewidziane działania, do których Spółka jest zobowiązana.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.