Platforma zakupowa

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) z wnioskiem o podział zysku netto w kwocie 93.967.095,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w następujący sposób:

1) kwotę 7.517.367,60 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na kapitał zapasowy,
2) kwotę 86.449.727,40 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W związku z realizacją strategii konsekwentnego zwiększania udziału w rynku, dostosowania zasobów i możliwości rozwojowych Spółki, poprawę efektywności oraz budowę przewag konkurencyjnych, które stanowią odpowiedź na potrzeby rynku i są istotnym elementem budowania silnej i stabilnej pozycji konkurencyjnej PKP CARGO, rekomenduje się nie dokonywać wypłaty dywidendy z wyniku netto roku obrotowego 2017. Jednocześnie Spółka informuje, iż przyjęta w PKP CARGO polityka dywidendowa nie uległa zmianie.

Ponadto Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).