Platforma zakupowa

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 marca 2014 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podział zysku netto w kwocie 94.083 tys. zł wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w następujący sposób: zgodnie z polityką w zakresie wypłaty dywidendy, 50% osiągniętego zysku netto wynikającego ze Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. tj. kwotę 32.693 tys. zł, Zarząd rekomenduje przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a kwotę 61.390 tys. zł na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.