Platforma zakupowa

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2017

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę to, iż Spółka realizuje strategię konsekwentnego zwiększania udziału w rynku, dostosowania swoich zasobów i możliwości rozwojowych, poprawy efektywności oraz budowy przewag konkurencyjnych, jak również uwzględniając fakt, iż przyjęta w PKP CARGO polityka dywidendowa nie uległa zmianie, pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd PKP CARGO wniosek na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014, poz. 133 z późn. zm.)