Platforma zakupowa

Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, niniejszym informuje, iż Spółka powzięła informację, że Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu dzisiejszym rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanej uchwałą nr 51/2023, 56/2023, 57/2023 oraz 60/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A., które odbyło się 29 czerwca 2023 r.

Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

1) Zmiana została przyjęta Uchwałą nr 51/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem zmiany była treść § 5 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:

„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej wynikające z przepisów prawa powszechnego. Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”.

2) Zmiana została przyjęta Uchwałą nr 56/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem zmiany była treść § 16 ust. 10 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:

„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów prawa powszechnego.”.

3) Zmiana została przyjęta Uchwałą nr 57/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem zmiany była treść § 17 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:

„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych informacji i sprawozdań wskazanych w art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale.”.

4) Zmiana została przyjęta Uchwałą nr 60/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem zmiany była treść § 26 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”.