Platforma zakupowa

Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., niniejszym informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, powzięła informację o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A., które odbyło się 26 czerwca 2019 r.

Zmiany te zostały przyjęte uchwałami nr: 24/2019, 25/2019, 27/2019, 28/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019, 40/2019, 41/2019, 42/2019, 43/2019, 44/2019, 45/2019, 46/2019.

Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z powzięta informacją, ww. wpis został dokonany z datą 26 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: 5 pkt. 1 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757).​