Platforma zakupowa

Rejestracja zmian Statutu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe\

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., niniejszym informuje iż w dniu 6 października 2014 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 3 października 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2014 r.

Wykaz zmian w Statucie Spółki jak również tekst jednolity Statutu Spółki zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 54/2014 w dniu 28 sierpnia 2014 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).