Platforma zakupowa

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji zwykłych imiennych serii C spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 27 maja 2014 roku powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) Uchwały nr 493/14 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zarejestrowania w KDPW w dniu 27 maja 2014 r. 1.448.902 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa) akcji zwykłych imiennych serii C spółki PKP CARGO o wartości nominalnej 50 zł każda oraz oznaczenia ich kodem PLPKPCR00037.

Jednocześnie w uchwale wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z póź. zm.).