Platforma zakupowa

Rejestracja przez Sąd zmian statutu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. niniejszym informuje, iż w dniu 12 października 2015 r. Spółka na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i obejmującej stan na dzień 12 października 2015 r. powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w dniu 12 października 2015 r. do rejestru zmian treści Statutu Spółki, przyjętych uchwałą nr 9/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 lipca 2015 r.

Poniżej Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz treść zmian podjętych uchwałą Nr 9/2015 NWZ z dnia 20 lipca 2015 r.

Dotychczasowy § 26 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi trzech jej członków, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 powyżej. Co najmniej jeden członek komitetu audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 powyżej. Co najmniej jeden członek komitetu audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).