Platforma zakupowa

Raport bieżący nr 37/2016_KOREKTA z dnia 30 maja 2016 roku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skorygowany wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 11 maja 2016 r.

W raporcie bieżącym nr 37/2016 z dnia 12 maja 2016 roku Spółka podała, że NationaleNederlanden OFE legitymowało się podczas obrad ZWZ PKP CARGO S.A. 4.478.692 akcji. W rzeczywistości Nationale-Nederlanden OFE w ww. dniu posiadało 6.340.000 akcji, które uprawniały do wykonywania 4.478.692 głosów, z uwagi na fakt, iż prawo głosu NationaleNederlanden OFE jako akcjonariusza dysponującego powyżej 10% ogółu głosów w Spółce, podczas prowadzonych głosowań nad uchwałami, zostało ograniczone zgodnie z postanowieniami § 13 Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).