Platforma zakupowa

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Sztuka. 56 Ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje W bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO SA ( „Spółka”) informuje, že w dniu 30 marca 2016r. Rada Nadzorcza Spółki, W drodze Uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 2/2016 i 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Z dnia 08 lutego 2016 r.

Uchwała rady Nadzorczej Spółki w sprawie tekstu jednolitego Statutu Przyjęcia Spółki weszła wag Życie z dniem podjęcia.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik niniejszego raportu zrobić.

Podstawa prawna:

§ 38 UST. 1 pkt 2 świeci b Rozporządzenia ministro Finansów Z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie Informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne Informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).