Platforma zakupowa

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami:

1) Nr 9/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lipca 2015 r.,
2) Nr 11/2015, 14/2015 i 15/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015 r.

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).