Platforma zakupowa

Przydział akcji serii C spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji zwykłych imiennych serii C Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda („Akcje Pracownicze”) w ramach oferty publicznej dokonywanej na podstawie memorandum informacyjnego Spółki sporządzonego zgodnie z art. 39 w zw. z art. 7 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539).

Zgodnie z ww. uchwałą przydzielono 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) Akcje Pracownicze.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539).