Platforma zakupowa

Przydział akcji serii A spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2013 roku Spółka otrzymała uchwałę nr 634 Zarządu PKP S.A. w przedmiocie dokonania przydziału 20.926.171 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda („Akcje Oferowane”) w ramach oferty publicznej dokonywanej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2013 roku wraz aneksami i komunikatami aktualizującymi.

Zgodnie z ww. uchwałą przydzielono 20.926.171 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda w następujący sposób:

  1. 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym, na których rachunkach papierów wartościowych Akcje Oferowane zostały zapisane w dniu 25 października 2013 roku oraz w takiej liczbie, w jakiej Akcje Oferowane zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych Inwestorów Indywidualnych; oraz
  2. 17.326.171 (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym wskazanym na liście przydziału stanowiącej Załącznik nr 1 do ww. uchwały. Poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w liście przydziału.

Przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. z dniem 28 października 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)