Platforma zakupowa

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd PKP CARGO wniosek na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie przeznaczenia osiągniętego przez Spółkę zysku netto w roku 2013 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014, poz. 133).