Platforma zakupowa

Powołanie Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą Nr 1511/V/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. powołała Pana Macieja Andrzeja Libiszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO, na okres do czasu zakończenia obecnej wspólnej kadencji członków Zarządu Spółki, o której mowa w § 27 ust. 5 Statutu Spółki.

Jednocześnie, w dniu 19 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę Nr 1512/V/2016 o powołaniu Pana Macieja Andrzeja Libiszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO na przyszłą kadencję członków Zarządu PKP CARGO, następującą po obecnej wspólnej kadencji członków Zarządu Spółki, o której mowa w § 27 ust. 5 Statutu Spółki.

Kandydatura Pana Macieja Andrzeja Libiszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO została wskazana, przez akcjonariusza Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., na mocy uprawnienia osobistego przysługującego na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Spółki. Następnie została ona potwierdzona w drodze postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą przy udziale profesjonalnego doradcy rekrutacyjnego.

Zarząd Spółki informuje również, iż w dniu 17 grudnia 2015 r. Pan Maciej Andrzej Libiszewski został powołany w skład Rady Nadzorczej PKP CARGO przez akcjonariusza Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 18 grudnia 2015 r., delegowała Pana Macieja Andrzeja Libiszewskiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.

W dniu dzisiejszym Pan Maciej Andrzej Libiszewski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej PKP CARGO.

Życiorys:

Pan Maciej Andrzej Libiszewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego a następnie Polsko-Niemieckie Studium Finansów, Zarządzania i Marketingu. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach zarządczych z potwierdzoną zdolnością do prowadzenia zespołów interdyscyplinarnych i złożonych projektów. Doświadczony negocjator wielokrotnie kończący spory ze stroną społeczną zawarciem porozumienia. Autor programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z finansowymi elementami funkcjonowania spółek prawa handlowego.

Prowadził działalność gospodarczą, następnie pracował w firmach związanych z transportem. Wielokrotny członek rad nadzorczych oraz zarządów państwowych, samorządowych i prywatnych spółek kapitałowych (w tym członek rady nadzorczej i członek zarządu PKP CARGO w latach 2005-2008). W latach 2001-2015 związany zawodowo z sektorem transportu. Posługuje się językiem angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Andrzej Libiszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1142).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).