Platforma zakupowa

Powołanie członków RN spełniających kryteria niezależności

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO na nową kadencję dwóch członków spełniających kryteria niezależności:

– Pana Dariusza Górskiego
– Panią Zofię Dzik.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej ww. członków Rady Nadzorczej Spółka zamieściła w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W związku z podjęciem w dniu 15 kwietnia 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie stwierdzenia powołania z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli pracowników w składzie Rady Nadzorczej oraz powołaniu w dniu 19 czerwca 2019 roku członków Rady Nadzorczej na wniosek akcjonariusza Spółki – PKP S.A. skład Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VII kadencji przedstawia się następująco:

1) Pan Krzysztof Mamiński,
2) Pan Mirosław Antonowicz,
3) Pan Władysław Szczepkowski,
4) Pan Paweł Sosnowski,
5) Pani Małgorzata Kryszkiewicz,
6) Pan Krzysztof Czarnota,
7) Pan Jerzy Sośnierz,
8) Pan Tadeusz Stachaczyński,
9) Pan Dariusz Górski,
10) Pani Zofia Dzik.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).