Platforma zakupowa

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. od Polskie Koleje Państwowe S.A. – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu z dniem 17 grudnia 2015 r. następujących osób do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO:

1) Pana Mirosława Pawłowskiego,
2) Pana Andrzeja Wacha,
3) Pana Macieja Andrzeja Libiszewskiego,
4) Panią Małgorzatę Kryszkiewicz,
5) Pana Czesława Warsewicza,
6) Pana Jerzego Kleniewskiego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej PKP CARGO nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).