Platforma zakupowa

Powołanie Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu procedury wyborczej na przedstawiciela pracowników do Zarządu PKP CARGO, podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 14 lipca 2016 r. zgłoszonego kandydata na przedstawiciela pracowników w Zarządzie PKP CARGO Pana Zenona Kozendrę.

Pan Zenon Kozendra jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.Ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.

Związany z PKP CARGO od 1985 roku. W latach 2005 – 2008 Pan Zenon Kozendra był Członkiem Zarządu ds. Pracowniczych i Administracyjnych, a od 2008 Pełnomocnikiem Zarządu ds. Strategii Personalnej.

Pan Zenon Kozendra był członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO w latach 2001 – 2005, Członkiem Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych w latach 2006 – 2008. Ponadto Pan Zenon Kozendra zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak:

– PKP CARGOSERVICE SP. Z O.O.

– jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2006 – 2007,

– PKP CARGO WAGON Kraków – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2007 – 2008,

– PKP CARGO TABOR Karsznice Sp. z o.o. – jako Członek Rady Nadzorczej w latach 2010 – 2014,

– PKP S.A. jako Członek Rady Nadzorczej w latach 2014 – 2016.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Zenon Kozendra nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Pan Zenon Kozendra złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w PKP S.A. oraz Członka Prezydium i Sekretarza Rady Sekcji Zawodowej NSZZ ,,Solidarność” w PKP CARGO S.A.

Skład Zarządu PKP CARGO od dnia 14 lipca 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Pan Maciej Andrzej Libiszewski – Prezes Zarządu

2. Pan Arkadiusz Paweł Olewnik – Członek Zarządu ds. Finansowych,

3. Pan Jarosław Klasa – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

4. Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych,

5. Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).