Platforma zakupowa

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2013 r. otrzymał od PKP S.A. – akcjonariusza Spółki, pismo z dnia 13 grudnia 2013 r. złożone w trybie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu Pana Konrada Anuszkiewicza na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Konrad Anuszkiewicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Informatyki i Zarządzania, specjalizacja: Zarządzanie Finansami. Od początku swojej kariery zawodowej Pan Anuszkiewicz związany jest z sektorem finansowym oraz rynkiem kapitałowym, w latach 2004-2007 jako uczestnik Programu Rozwoju Przyszłej Kadry Kierowniczej w Citibank Handlowy, od lutego 2007 do stycznia 2008 jako analityk w dziale relacji inwestorskich PGNiG S.A. W latach 2008-2013 Pan Anuszkiewicz zatrudniony był na stanowisku analityka akcji w Esprito Santo Investment Poland oraz Ipopema Securities, gdzie zajmował się analizą oraz wydawaniem rekomendacji dla spółek z sektorów chemicznego oraz paliwowego. Od września 2013 r. Pan Anuszkiewicz jest członkiem Zarządu oraz współwłaścicielem firmy Opti Capital Sp. z.o.o., świadczącej usługi doradztwa gospodarczego dla firm.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Konrad Anuszkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.