Platforma zakupowa

Powołanie członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia powołania zgłoszonego kandydata na przedstawiciela pracowników w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO VI kadencji.

Po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających kandydata na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO VI kadencji, Rada Nadzorcza Spółki stwierdziła powołanie z dniem 01 maja 2018 r. w skład Rady Nadzorczej PKP CARGO VI kadencji zgłoszonego kandydata na przedstawiciela pracowników – Pana Jerzego Sośnierza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 roku.

W związku ze śmiercią Pana Marka Podskalnego, w dniu 24 listopada 2017 r. wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO Z uwagi na fakt, iż Pan Marek Podskalny był Członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO wybranym z ramienia pracowników, Rada Nadzorcza podjęła niezbędne działania celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Pan Jerzy Sośnierz w 1978 r. ukończył Technikum Hutnicze w Dąbrowie Górniczej na kierunku budowa maszyn górniczych. W 1979 roku odbył kurs dyżurnego ruchu. W roku 2010 ukończył studia magisterskie na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na Wydziale Administracji i Zarządzania- specjalność: administracja publiczna.

Pan Jerzy Sośnierz posiada 40 – letnie doświadczenie w branży kolejnictwa. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. jako dyżurny ruchu w Bukownie, następnie został dyspozytorem w Jaworzno-Szczakowej, a po restrukturyzacji Spółki PKP CARGO S.A dyspozytorem zmianowym w Katowicach. Współzałożyciel związku NSZZ Solidarność Koła w Bukownie, do dnia dzisiejszego związany z NSZZ Solidarność, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego w PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki. W czasie swojej kadencji był członkiem Prezydium Sekcji Zawodowej PKP CARGO S.A., członkiem Rady Sekcji Zawodowej PKP CARGO S.A., członkiem Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy oraz Delegatem na WZD Sekretariatu Transportowców.

Pan Jerzy Sośnierz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1) Pan Krzysztof Mamiński,

2) Pan Mirosław Antonowicz,

3) Pan Władysław Szczepkowski,

4) Pani Małgorzata Kryszkiewicz,

5) Pan Raimondo Eggink,

6) Pani Zofia Dzik,

7) Pan Krzysztof Czarnota,

8) Pan Tadeusz Stachaczyński,

9) Pan Jerzy Sośnierz.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).