Platforma zakupowa

Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 lipca  2022 r. od Polskich Kolei Państwowych S.A. („PKP S.A.”) – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego na podstawie z
§ 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Grzegorza Dostatniego.

Powołanie Pana Grzegorza Dostatniego do składu Rady Nadzorczej na podstawie statutowego uprawnienia PKP S.A.  wypełnia przepis § 19 ust. 2 Statutu Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww. członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. VIII kadencji działa w składzie:

1. Pan Władysław Szczepkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

2. Pan Andrzej Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

3. Pan Henryk Grymel – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

4. Pan Tomasz Andrzej Pietrek – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

5. Pan Marek Ryszka – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

6. Pan Paweł Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

7. Pan Jarosław Stawiarski – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

8. Pan Jarosław Ślepaczuk – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

9. Pan Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

10. Pani Izabela Wojtyczka – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

11.Pan Grzegorz Dostatni- Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)