Platforma zakupowa

Powołanie Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 15 lipca 2020 r. od Polskie Koleje Państwowe S.A. – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu do składu Rady Nadzorczej z dniem 16 lipca 2020 r. Pani Izabeli Marii Wojtyczka.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Izabela Wojtyczka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W wyniku dokonanych zmian, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1) Pan Krzysztof Mamiński,
2) Pan Mirosław Antonowicz,
3) Pan Władysław Szczepkowski,
4) Pan Paweł Sosnowski,
5) Pani Małgorzata Kryszkiewicz,
6) Pan Krzysztof Czarnota,
7) Pan Jerzy Sośnierz,
8) Pan Tadeusz Stachaczyński,
9) Pan Dariusz Górski,
10) Pani Zofia Dzik,
11) Pani Izabela Wojtyczka.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).