Platforma zakupowa

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. otrzymał od PKP S.A. – akcjonariusza Spółki, pismo z dnia 15 września 2015 r. złożone w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu Pana Jarosława Batora z dniem 15 września 2015 r. do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO.

Pan Jarosław Bator ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Jest członkiem brytyjskiej organizacji doradców nieruchomości „The Royal Institution of Chartered Surveyors” (MRICS) i współtworzył zespoły audytowe dla największych portfeli nieruchomości w Europie Środkowej. W latach 2001 – 2002 pracował w firmie Arthur Andersen. Następnie (2002 – 2012) związany z Ernst&Young, gdzie specjalizował się w doradztwie obejmującym wycenę nieruchomości, obsługę transakcji, analizy wykonalności inwestycji oraz strategie zarządzania portfelem nieruchomości.

W 2012 r. rozpoczął pracę w PKP S.A. jako Dyrektor Zarządzający ds. Nieruchomości. We wrześniu 2014 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A. W Polskich Kolejach Państwowych odpowiada między innymi za realizację największego w historii spółki planu modernizacji dworców kolejowych. Łącznie w latach 2012 – 2015 zrealizowanych zostanie niemal 90 inwestycji dworcowych, za łączną kwotę około 1 mld zł.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Bator nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).