Platforma zakupowa

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 15 marca 2016 r. porozumienia pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO („Porozumienie ZUZP”), w szczególności., w zakresie sporu zbiorowego wszczętego w dniu 2 lipca 2015 r.

Na mocy Porozumienia ZUZP, Strona związkowa zobowiązuje się do rozwiązania Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz doprowadzenia do rozwiązania Komitetów Protestacyjno-Strajkowych na szczeblu zakładowym i odwołania jakichkolwiek działań protestacyjnych i strajkowych w zakresie zmian strukturalno-organizacyjnych Spółki.

Ponadto, strony Porozumienia ZUZP zobowiązują się, w zakresie sporu zbiorowego wszczętego 2 lipca 2015 r., w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. zawrzeć porozumienie stanowiące realizację, w szczególności, wystąpienia pokontrolnego Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wprowadzania zmian warunków wynagradzania w formie protokołów dodatkowych do ZUZP.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).