Platforma zakupowa

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 15 marca 2016 roku, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 22 czerwca 2016 r. porozumienia pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO („Porozumienie ZUZP”).

Na mocy Porozumienia ZUZP, Strony postanowiły odroczyć termin zawarcia porozumienia stanowiącego realizację wystąpienia pokontrolnego Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z dnia 15 października 2015 r., do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz w tym terminie zawrzeć porozumienie kończące spór zbiorowy, zawisły w Spółce od dnia 2 lipca 2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).