Platforma zakupowa

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu 05 kwietnia 2019 roku Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. („Porozumienie”), („Strony”).

Na mocy Porozumienia Strony postanowiły, że mając na uwadze wyniki PKP CARGO w 2018 r. oraz zaangażowanie pracowników w realizację zadań, umożliwiające osiągnięcie tych wyników, w Spółce uruchomiona zostanie jednorazowa nagroda.

Spółka oszacowała, że koszt nagrody w PKP CARGO S.A. wyniesie ok. 13,9 mln zł.

W przypadku zastosowania rekomendacji dot. uruchomienia jednorazowej nagrody również w spółkach Grupy PKP CARGO (uzasadnionego ich sytuacją ekonomiczną), szacowany koszt dla Grupy PKP CARGO w 2019 roku wyniesie ok. 17,5 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie ulega zmianie prognoza poziomu EBITDA Grupy PKP CARGO na rok 2019 opublikowana w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 20 marca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR