Platforma zakupowa

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu 19 czerwca 2019 r. porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A. („Porozumienie”), („Strony”).

Na mocy Porozumienia, Strony postanowiły, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń. Spółka oszacowała, że do końca 2019 r. koszt podwyżki wyniesie około 45,0 mln zł.

Strony rekomendują wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia w Spółkach Grupy PKP CARGO na zasadach analogicznych jak w Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną Spółek z Grupy PKP CARGO.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne