Platforma zakupowa

Podpisanie znaczącej umowy

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2013 r. została zawarta Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej i Usługi Dystrybucji („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Odbiorca”, „Spółka”), a spółką PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Dostawca”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej („Energia Trakcyjna”) oraz świadczenie usług dystrybucji Energii Trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną pociągami należącymi do Odbiorcy oraz na potrzeby pociągów uruchamianych przez innych przewoźników z wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych Odbiorcy, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów. Umowa określa wielkość mocy umownej w okresie rozliczeniowym i prognozowaną wielkość zużycia Energii Trakcyjnej.

Na podstawie Umowy, Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Energii Trakcyjnej, a Odbiorca do jej odebrania.

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Umowa może zostać przedłużona na kolejne okresy poprzez pisemne wyrażenie woli przez Odbiorcę przesłane do Dostawy do dnia 20 czerwca roku poprzedzającego rok, na który przedłuża się Umowę.

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 1 026,5 mln zł netto (1 262,6 mln zł brutto).

Cena sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorcy wyliczona jest zgodnie ze wzorem ustalonym dla lat 2014-2016. Umowa określa sytuacje, w których cena sprzedaży energii elektrycznej może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie. Zakup części przewidywanego zużycia energii trakcyjnej i nietrakcyjnej Dostawca realizuje w ramach posiadanego portfela zakupu, na zasadach określonych w Umowie. Część ta wynosić będzie 65% w 2014 r., 15% w 2015 r. i 0% w 2016 r. Pozostała część przewidywanego zużycia zakupywana będzie przez Dostawcę na podstawie składanych przez Odbiorcę zleceń kupna produktów oferowanych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).