Platforma zakupowa

Podpisanie umowy o współpracy

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 21 maja 2018 roku, Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu 19 września 2018 r. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („PESA”) oraz Instytutem Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu („IPS”), umowy współpracy przy pracach badawczo-rozwojowych w ramach projektu budowy lokomotywy dwunapędowej w wersji autonomicznej („Umowa”, „Lokomotywa”).

Współpraca obejmuje następujące działania: (i) sporządzenie przez PKP CARGO i PESA założeń technicznych projektowanej lokomotywy wraz z propozycją jej konfiguracji. Ocena i weryfikacja przez IPS w/w dokumentów oraz przedłożenie ich do PKP CARGO i PESA po naniesieniu uwag do zatwierdzenia, (ii) rozpoczęcie prac projektowych i badawczych w oparciu o wspólnie uzgodniony harmonogram, (iii) uruchomienie procesu budowy Lokomotywy wraz z niezbędną dokumentacją dla uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji jako pojazdu zgodnego z TSI, (iv) eksploatacja Lokomotywy w PKP CARGO – prowadzona przez pierwsze 12 miesięcy od chwili jej wyprodukowania i rozpoczęcia eksploatacji przez PKP CARGO, bieżąca realizacja wniosków korekcyjnych oraz walidacja przez strony Umowy pełnej dokumentacji pojazdu zgodnie z aktualnymi wymogami prawa.

Zważywszy, że projekt budowy lokomotywy dwunapędowej nazwany „Platforma lokomotyw z zaawansowanymi spalinowo elektrycznymi (wielosystemowymi) układami napędowymi” zgłoszony został przez PESA do konkursu na dofinansowanie projektów innowacyjnych programu Innotabor ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację dofinansowania, strony Umowy uznały za celowe nawiązanie współpracy w celu zapewnienia należytego wykorzystania przyznanych środków finansowych przy zachowaniu zasady efektywności.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że PKP CARGO nie jest zobowiązane do nabycia Lokomotywy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR