Platforma zakupowa

Podpisanie umów ze spółkami z Grupy PGE

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Wykonawca”) informuje o podpisaniu w dniu 04 stycznia 2019 r. pięciu umów przewozowych pomiędzy PKP CARGO, a spółkami z Grupy PGE, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Zamawiający”), w imieniu i na rzecz których działa na podstawie udzielonych pełnomocnictw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Przedmiotem ww. umów jest realizacja na rzecz Zamawiających przewozu transportem kolejowym węgla kamiennego i sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 16,7 mln ton.

Zamawiający, z uwagi na konieczność dostosowania wielkości dostaw węgla i/lub sorbentów wapiennych do zmieniających się bieżących potrzeb, zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia ilości masy zleconej do przewozu maksymalnie o 20%, tj. do poziomu około 13,3 mln ton. Zmiana ilości masy towarowej w granicach określonych powyżej nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiających.

Umowy zostały zawarte na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Szacunkowa maksymalna łączna wartość umów w okresie ich obowiązywania wynosi 541,2 mln zł netto (665,7 mln zł brutto).

W Umowach zapisano następujące kary umowne:

1)  w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiających lub Wykonawcę z przyczyn leżących odpowiednio po stronie Wykonawcy lub Zamawiających w wysokości:

(i) 20% wartości przedmiotu umowy netto w przypadku odstąpienia od umowy w 2019 r.,

(ii) 15% wartości przedmiotu umowy netto w przypadku odstąpienia od umowy w 2020 r.,

(iii) 10% wartości przedmiotu umowy netto w przypadku odstąpienia od umowy w 2021 r.,

2)  na rzecz Zamawiającego w przypadku nie przewiezienia przez Wykonawcę w danym miesiącu ilości masy wskazanej w miesięcznym harmonogramie przewozów, z przyczyn niezależnych od nadawcy i Zamawiających w wysokości 35% wartości netto niezrealizowanego przewozu ładunku deklarowanego w miesięcznym harmonogramie przewozu,

3)  na rzecz Zamawiającego w przypadku podstawienia pod załadunek innych typów wagonów niż wymagane przez Zamawiających w wysokości 35% wartości netto przewozu tego ładunku (rozumianej jako wynagrodzenie netto należne Wykonawcy z tytułu przewozu tej przesyłki), za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający wyrazi zgodę na przewóz w wagonach innego typu.

W przypadku kiedy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.