Platforma zakupowa

Podpisanie Listu intencyjnego

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”; „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) oraz Polskim Taborem Szynowym
Sp. z o.o. („PTS ”) (dalej: „Strony”) listu intencyjnego dotyczącego współpracy w obszarze taboru kolejowego („List”).

Dostrzegając duży potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań intencją Stron Listu jest współpraca w projektach związanych z szeroko rozumianym towarowym transportem kolejowym.

Strony Listu deklarują podjęcie wszelkich działań związanych z identyfikacją możliwości
i obszarów przyszłej współpracy z wykorzystaniem swoich zasobów. Strony w ramach opracowywanego modelu współpracy będą brały pod uwagę:

I) konsolidację w Grupie ARP potencjału taborowego, poprzez sfinansowanie przez ARP nabycia od PKP CARGO S.A. przez PTS składników majątku, w tym nieruchomości i ruchomości, zlokalizowanych na terenie byłej fabryki w Gniewczynie Łańcuckiej oraz odtworzenie jej potencjału w zakresie naprawy i produkcji taboru kolejowego
(II) współpracę Spółki ze spółkami Grupy ARP w zakresie zlecania usług utrzymania posiadanego przez nią taboru, a także nabywania nowego taboru kolejowego.

Dodatkowo w ocenie Stron ww. działania będą wpisywać się w realizację celu klimatycznego oraz wychodzić naprzeciw założeniom tzw. „Zielonego Ładu” i zwiększeniu udziału transportu kolejowego w łańcuchach dostaw.

List intencyjny wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Strony i pozostaje w mocy przez okres 6 miesięcy lub do dnia podpisania ewentualnej umowy, bądź też porozumienia
o rozwiązaniu Listu.

Niniejszy List intencyjny ma na celu wyrażenie zainteresowania Stron podjęciem współpracy, stanowiąc punkt wyjścia do dalszych prac oraz negocjacji. Z związku z powyższym nie stanowi on prawnie wiążącej umowy.