Platforma zakupowa

Podjęcie przez NWZ spółki zależnej PKP CARGO S.A. uchwały w sprawie likwidacji

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 r. został sporządzony i podpisany przez Przewodniczącą protokół w formie aktu notarialnego z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) spółki prawa słowackiego zależnej od Emitenta tj. PKP CARGO International a.s. z siedzibą w Bratysławie („Spółka”), które odbyło się w dniu 17 stycznia 2014 r.

W toku NWZ Spółki podjęta została m.in. uchwała o rozwiązaniu Spółki i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego oraz o powołaniu na likwidatora Pana Łukasza Strączka.

Spółka planuje złożenie wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego w Sądzie Rejonowym Bratysława I w Bratysławie na Słowacji w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.

Emitent posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że działalność Spółki była nieistotna z punktu widzenia działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).