Platforma zakupowa

Otwarcie likwidacji spółki zależnej emitenta AWT Rail PL sp. z o.o.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AWT Rail PL sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („AWT Rail PL”) podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki AWT Rail PL i otwarciu jej likwidacji z dniem 7 sierpnia 2015 roku oraz o powołaniu na likwidatorów AWT Rail PL Pana Łukasza Strączka oraz Pani Aleksandry Szymczak. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony w sądzie rejestrowym w Gliwicach.

W związku z nabyciem grupy spółek Advanced World Trade B.V. („AWT B.V.”) oraz restrukturyzacją Grupy Kapitałowej PKP CARGO, Zarząd PKP CARGO postanowił o likwidacji spółki AWT Rail PL. Celem działalności AWT Rail PL było świadczenie usług spedycyjnych. AWT Rail PL nie prowadzi podstawowej działalności operacyjnej.

AWT B.V. posiada 100% udziałów w AWT Rail PL. PKP CARGO posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym AWT B.V.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).