Platforma zakupowa

Otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 7 maja 2020 r., nr 9/2020 z dnia 14 maja 2020 r. oraz nr 14/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., zawiadamia o powzięciu informacji dotyczącej przekazania przez Wojewódzki Urzędu Pracy w Warszawie drugiej transzy dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych („FGŚP”), w wysokości 34,14 mln zł.

Otrzymane środki odpowiadają jednej trzeciej całej kwoty, o którą wnioskowała Spółka (tj. 102,42 mln zł) i zarazem przypadają na drugi z trzech miesięcznych okresów objętych porozumieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 7 maja 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o przekazaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie podpisanej umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Datą początkową obowiązywania umowy jest data przekazania PKP CARGO S.A. pierwszej transzy środków, tj. 26 czerwca 2020 r. (raport bieżący nr 14/2020).

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne