Platforma zakupowa

Otrzymanie informacji o spełnieniu jednego z warunków zawieszających określonych w umowie dotyczącej nabycia przez PKP CARGO S.A. 80% udziałów w spółce Advanced World Transport B.V.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2015 r. Spółka otrzymała informację od pana Zdenka Bakali oraz The Bakala Trust o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających, określonych w umowie dotyczącej nabycia przez Spółkę („Umowa Sprzedaży”) 60.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Advanced World Transport B.V. z siedzibą w Amsterdamie („AWT”), stanowiących 80% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym AWT i uprawniających do wykonywania 80% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników AWT, polegającego na konwalidacji przeniesienia tytułu prawnego do odcinka zbiorowego akcji w spółce Advanced World Transport a.s.

Podstawa prawna: §5 ust. 1.4 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).