Platforma zakupowa

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 21 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).