Platforma zakupowa

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentacją, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 17 maja 2023 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 1), 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.