Platforma zakupowa

Odwołanie Członków Zarządu PKP CARGO S.A. i zmiany w składzie Zarządu

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka” lub „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 18 października 2021 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO podjęła uchwały, zgodnie z którymi:

  1. Pan Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu
  2. Pan Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych
  3. Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
  4. Pan Piotr Wasaty – Członek Zarządu ds. Handlowych

zostali odwołani z pełnionych funkcji.

Uchwały Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia. Przyczyny odwołania nie zostały wskazane.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 października 2021 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Władysława Szczepkowskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.

Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej Pana Władysława Szczepkowskiego wraz z oświadczeniem Spółka opublikowała Raportem bieżącym nr 33/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

  1. Pan Władysław Szczepkowski – Prezes Zarządu
  2. Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Podstawa prawna: 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.