Platforma zakupowa

Odstąpienie przez MSE od porozumienia w sprawie utworzenia joint-venture przez PKP CARGO S.A. i Minezit SE

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 30 września 2017 r. w sprawie Upływu terminu na osiągnięcie porozumienia w sprawie utworzenia joint-venture z Minezit SE („MSE”) („Porozumienie z MSE”), Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 3 października 2017 r. zawiadomienia o odstąpieniu przez Minezit SE od zawartego Porozumienia z MSE. Jednocześnie, MSE wezwał Spółkę do zapłaty ceny opcji sprzedaży 15.000 udziałów stanowiących 20% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Advanced World Transport B.V. w wysokości 27.000.000 EUR (dwadzieścia siedem milionów euro) („Cena Opcji Sprzedaży”) w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu.

Zarząd PKP CARGO informuje, iż Spółka posiada zabezpieczone środki na zapłatę Ceny Opcji Sprzedaży.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.