Platforma zakupowa

Obroty i umowy o łącznej wartości przekraczającej wartość umowy znaczącej ze spółkami z Grupy PGE

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) informuje o zawarciu w dniu 18 listopada 2015 r. przez Spółkę oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie („Zamawiający”) trzech umów na realizację przewozu transportem kolejowym towarów: (i) węgla kamiennego, (ii) i/lub sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 13,28 mln ton. Szacunkowa maksymalna łączna wartość netto umów w okresie ich obowiązywania tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. wynosi 288,9 mln zł.

Zamawiający, z uwagi na konieczność dostosowania wielkości dostaw węgla i/lub sorbentów wapiennych do zmieniających się bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości masy zleconej do przewozu o około 23% masy maksymalnej tj. do poziomu około 10,24 mln ton. Zmiana ilości masy towarowej w granicach określonych powyżej nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

Umową o najwyższej wartości jest umowa na realizację przewozu transportem kolejowym węgla oraz kamienia wapiennego o łącznej maksymalnej wartości 125,8 mln zł netto (dalej: Umowa).

Umowa przewiduje kary umowne, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości netto Umowy lub równowartość co najmniej kwoty 200 000 euro:

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących odpowiednio po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w wysokości: (i) 20% wartości przedmiotu Umowy netto w przypadku odstąpienia od Umowy w 2016 r., (ii) 15% wartości przedmiotu Umowy netto w przypadku odstąpienia od Umowy w 2017 r.,(iii) 10% wartości przedmiotu Umowy netto w przypadku odstąpienia od Umowy w 2018 r.;
2) na rzecz Zamawiającego w przypadku przewiezienia przez Wykonawcę w danym miesiącu ilości mniejszej niż 95% lub 90% masy zadeklarowanej w miesięcznym harmonogramie przewozów, z przyczyn niezależnych od nadawcy i Zamawiającego w wysokości odpowiednio 25% lub 40% wartości netto niezrealizowanego przewozu ładunku deklarowanego w miesięcznym harmonogramie przewozu.

Ponadto w Umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego kary umowne przewidziane w następujących przypadkach: (i) podstawienia pod załadunek innych typów wagonów niż wymagane przez Zamawiającego w wysokości 20% wartości netto przewozu tego ładunku podanego w miesięcznym harmonogramie przewozu, oraz (ii) za zwłokę powyżej dwóch dni w podstawieniu wagonów przez Wykonawcę u nadawcy pod załadunek, w wysokości 1% wartości netto przewozu tego ładunku (rozumianej jako wynagrodzenie netto należne Wykonawcy z tytułu przewozu tej przesyłki).

W przypadku kiedy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość ww. trzech umów zawartych w dniu 18 listopada 2015 r. oraz obrotów zrealizowanych pomiędzy Grupą Kapitałową PKP CARGO i Grupą Kapitałową PGE w okresie 12 miesięcy do dnia 31 października 2015 r. osiągnęła wartość około 410 mln zł, przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi podstawę publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).