Platforma zakupowa

Nałożenie na PKP CARGO S.A. kary pieniężnej przez UOKiK

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r., nr 16/2014 z dnia 17 marca 2014 r. oraz nr 52/2014 z dnia 23 sierpnia 2014 r., Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2016 r. otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) nr DOK-5/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. na mocy której Prezes UOKiK:

i. stwierdził nadużywanie przez Spółkę pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych, polegające na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji, poprzez wprowadzenie z dniem 1 maja 2006 r. zmian w „Zasadach sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A.” w szczególności zawartego w rozdziale I. tych zasad § 5 ust. 6 -10, który uprawniał Spółkę do odmowy podpisania umów specjalnych z przedsiębiorcami uznanymi za konkurentów Spółki;

ii. stwierdził zaniechanie stosowania ww. praktyki z dniem 1 lipca 2007 r.; oraz

iii. nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 14.224.272,18 złotych (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote 18/100).

Zgodnie z informacjami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w dniu 7 lipca 2009 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję odmowę świadczenia przez Spółkę usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów Spółki oraz nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 60.362.072 złotych.

Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., zostały uchylone wyroki sądów I oraz II instancji. W dniu 17 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił Decyzję Prezesa UOKiK z 7 lipca 2009 r. W związku z tym w dniu 3 grudnia 2013 r. Prezes UOKiK zwrócił Spółce zapłaconą karę pieniężną, a w dniu 4 sierpnia 2014 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 12.555.311 złotych, która stanowi zwrot odsetek od wspomnianej kary. Po ponownym przeprowadzeniu postępowania, dnia 31 grudnia 2015 r. Prezes UOKIK wydał decyzję nr DOK-5/2015, o której wspomniano powyżej.

W ocenie Zarządu Spółki decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2015 r. jest bezpodstawna. W związku z powyższym Spółka zamierza odwołać się od ww. decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.