Platforma zakupowa

Nabycie aktywów o znaczącej wartości

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2015 r., w wykonaniu umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 30 grudnia 2014 r. („Umowa Sprzedaży”) pomiędzy Spółką, Panem Zdenkiem Bakala („ZB”) oraz The Bakala Trust („ZBT”) (ZB oraz ZBT łącznie, jako „Sprzedający”) Spółka nabyła własność 60.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Advanced World Transport B.V. z siedzibą w Amsterdamie („AWT”) o wartości nominalnej 1 EUR każdy, stanowiących 80% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym AWT i uprawniających do wykonywania 80% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników AWT („Udziały”), w wyniku zawarcia ze Sprzedającymi umowy przenoszącej własność Udziałów na Spółkę oraz zapłaty przez Spółkę ceny w wysokości 103.200 tys. EUR (427.300 tys. PLN). Część ceny została zablokowana na rachunku powierniczym w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki względem Sprzedających z tytułu Umowy Sprzedaży.

Cena za Udziały została sfinansowana przez Spółkę ze środków własnych. Inwestycja Spółki w Udziały ma charakter inwestycji długoterminowej. Wartość Udziałów zostanie ujęta w księgach rachunkowych Spółki po cenie ich zakupu tj. 427.300 tys. PLN. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Sprzedającymi. Udziały zostały uznane za znaczące aktywo z uwagi na fakt, iż ich wartość przewyższa 10% kapitałów własnych Spółki.

O zawarciu Umowy Sprzedaży oraz spełnieniu warunków zawieszających wykonanie Umowy Sprzedaży, Spółka informowała w raportach bieżących nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r., nr 8/2015 z dnia 10 lutego 2015 r., nr 15/2015 z dnia 17 marca 2015 r. oraz nr 29/2015 z dnia 15 maja 2015 r.

Równocześnie, w wyniku nabycia przez Spółkę własności Udziałów, w życie weszła umowa opcji, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r., na podstawie której Sprzedający może być uprawniony do otrzymania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu przychodów uzyskanych przez podmioty z grupy kapitałowej Spółki (w tym AWT oraz jej spółki zależne), na podstawie nowych kontraktów przewozowych lub spedycyjnych (lub kontraktów już obowiązujących, ale dotyczących nowych tras) zawieranych z podmiotami z grupy New World Resources.

Ponadto, w wyniku nabycia przez Spółkę własności Udziałów obowiązywać zaczęła umowa pomiędzy wspólnikami AWT zawarta przez Spółkę z Minezit SE, podmiotem posiadającym 20% udziałów w kapitale zakładowym AWT, o której Spółka informowała w raporcie nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).