Platforma zakupowa

Korekta omyłki pisarskiej w nazwisku Członka Zarządu

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie bieżącym nr 26/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

W raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przekazując do wiadomości dane powołanego Członka Zarządu ds. Handlowych omyłkowo podano Piotr Wąsaty, podczas gdy prawidłowe brzmienie to Piotr Wasaty.

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: §15 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).