Platforma zakupowa

Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD – aktualizacja

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2016 z dnia 5 maja 2016 r. oraz nr 48/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. otrzymał od spółki zależnej AWT informację, że w dniu 11 kwietnia 2017 r.  Sąd Okręgowy w Ostrawie opublikował na swojej stronie internetowej projekt planu restrukturyzacji („Plan”) OKD a.s. („OKD”, spółki prawa czeskiego, kontrahenta spółki zależnej Emitenta AWT a.s. („AWT”), wobec której prowadzone jest postępowanie upadłościowe).

Zgodnie z opublikowanym Planem:

1. OKD – w drodze podwyższenia kapitału zakładowego swojej spółki zależnej („Spółka zależna OKD”) – wniesie swoje przedsiębiorstwo (poza roszczeniami wymienionymi jako wyłączone („Roszczenia wyłączone”)) do Spółki zależnej OKD.

2. Następnie OKD sprzeda 100% udziałów w Spółce zależnej OKD PRISKO a.s., spółce będącej w 100% własnością Skarbu Państwa Republiki Czeskiej, za ok. 79 mln CZK (ok. 2,6 mln EUR) („Transakcja”).

3. Warunkami zawieszającymi zamknięcia Transakcji („Zamknięcie”) są: zatwierdzenie planu restrukturyzacji przez sąd, zgoda na Transakcję czeskiego urzędu antymonopolowego (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej OKD oraz zdeponowanie ceny zakupu 100% udziałów w Spółce zależnej OKD.

4. OKD przeznaczy środki z Transakcji na zaspokojenie wierzycieli uprzywilejowanych zgodnie z czeskim prawem, a także częściowe zaspokojenie pozostałych wierzycieli.

5. Zamknięcie Transakcji jest przewidywane na III. lub IV. kwartał 2017 r.

6. Aktualny kontrakt przewozowy łączący AWT i OKD nie znalazł się na liście Roszczeń wyłączonych, a zatem prawa i obowiązki OKD z niego wynikające zostaną wniesione do Spółki zależnej OKD, przejętej przez PRISKO a.s.

Plan będzie podlegał jeszcze zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wierzycieli OKD i Sąd Okręgowy w Ostrawie. Spółka poinformuje o dalszych etapach prowadzonego postępowania upadłościowego w kolejnych raportach bieżących.

Zarząd Spółki korzystnie ocenia kontynuację świadczenia usług przez AWT w oparciu o aktualny kontrakt przewozowy łączący AWT i OKD.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.